ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΟ ΣΑΜΠΟΤΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

«ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΟ ΣΑΜΠΟΤΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΣΒΟΥ»

Την απαράδεκτη ακύρωση της απόφασης εκχώρησης αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό Συμβούλιο προς τα συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων αντίστοιχα, με το σκεπτικό ότι συνιστούν κανονιστικές πράξεις, σύμφωνα με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (Α.Δ.Α.), καταγγέλλει με Ερώτηση που καταθέτει άμεσα στην Βουλή ο Βουλευτής Επικρατείας των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ, στην κοινοβουλευτική εποπτεία του οποίου βρίσκονται και τα νησιά Βορείου Αιγαίου, κατόπιν ενημέρωσης από τον νέο Δήμαρχο Μυτιλήνης και πρώην Γενικό Γραμματέα των ΑΝΕΛ Σπύρο Γαληνό για το εν λόγω ζήτημα.

Το κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

ΤΕΡΕΝΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΓΥΡΗ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &΄ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ.

κ. κ. Υπουργοί,

Χωρίς περαιτέρω εισαγωγή, σας κοινοποιώ επιστολή που παρέλαβα στον προσωπικό μου λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τον νέο Δήμαρχο Μυτιλήνης Σπύρο Γαληνό, η οποία σχετίζεται με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό Συμβούλιο προς τα συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων αντίστοιχα, σύμφωνα με την 474/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, η οποία ελήφθη με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του στις 22.09.14. Αυτή όμως… ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με αριθμό πρωτοκόλλου 82397/31-10-2014, με το σκεπτικό ότι μια σειρά από τις εκχωρηθείσες αρμοδιότητες προς τα συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων συνιστούν κανονιστικές πράξεις!

-      Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής και κατόπιν τα δύο (2) συνημμένα έγγραφα, έτσι όπως τα συμπεριέλαβε στην επιστολή του ο κ. Γαληνός:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΗΛ. 2251054855-56
ΦΑΞ 2251029300-2251054854
Μυτιλήνη  10 Νοεμβρίου 2014

Πρός : Υπουργό Εσωτερικών κ.Αργύρη Ντινόπουλο
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ.Χαράλαμπο Αθανασίου                                                           Βουλευτές Λέσβου κ.κ Παύλο Βογιατζή , Νικόλαο Σηφουνάκη και Ιωάννη Ζερδελή,
Βουλευτή Επικρατείας κ. Τέρενς Κουίκ
Κοιν.: Δίκτυο Κοινοτήτων Λέσβου
Αντιδήμαρχοι Δήμου Λέσβου
Εντεταλμένοι Σύμβουλοι Δήμου Λέσβου
Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικων Κοινοτήτων Δήμου Λέσβου        


Θέμα: Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

Αξιότιμοι Κύριοι,

Με την 474/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, η οποία ελήφθη με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, αποφασίστηκε η εκχώρηση μια σειράς αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό Συμβούλιο προς τα συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή, ασφαλώς επιδίωκε την αποκέντρωση της διοίκησης στον μεγαλύτερο σε έκταση Δήμο της χώρας ,για  προφανείς λόγους, σε μια σειρά θεμάτων που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών της Λεσβιακής υπαίθρου.
Παρ’ όλα αυτά,  η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με την με αριθμό πρωτοκόλλου 82397/31-10-2014 απόφαση της, ακύρωσε την προαναφερθείσα απόφαση με το σκεπτικό ότι μια σειρά από τις εκχωρηθείσες αρμοδιότητες προς τα συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων συνιστούν κανονιστικές πράξεις.
Επειδή η εκχώρηση αρμοδιοτήτων είναι αλληλένδετη με την εκχώρηση πόρων προς τα συμβούλια κωμοπόλεων και χωριών και επειδή  θα πρέπει ασφαλώς να λειτουργήσει η αποκέντρωση της διοίκησης ειδικά σε μεγάλους εκτατικά Δήμους της χώρας, παρακαλούμε όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προβλεφθεί νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέπει την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την καθημερινότητα (αλλά συνιστούν κατά τη Διοίκηση κανονιστικές πράξεις) των Τοπικών Κοινοτήτων.
Συνημμένα:
Η 474/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.
Η 82397/31-10-2014 απόφαση της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Με εκτίμηση,
Σπύρος Γαληνός
Δήμαρχος Λέσβου»

-       Ακολουθεί το κείμενο της 474/2014 απόφασης του Δ. Σ. Λέσβου, έτσι όπως παρέλαβα ως συνημμένο έγγραφο για ενημέρωση στον προσωπικό μου λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:

ΑΔΑ:
71Ψ2ΩΛΦ-9ΘΔ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ     
 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 23/22-9-2014 τακτής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     474/2014

«ΘΕΜΑ 1ο Η/Δ: Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου στα Συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

Σήμερα την  22α Σεπτεμβρίου  2014, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18.30  το Δημ .Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια  συνεδρίαση στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου ύστερα από την  αριθ. 70666/17-9-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ψάνης Γεώργιος, διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών, ήταν παρόντα τα σαράντα τέσσερα (44) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι:

 ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ                                                             ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.    Ψάνης Γεώργιος (πρόεδρος)                                          Αποστόλου Στέφανος**
2.    Φλώρος Γεώργιος (αντιπρόεδρος)
3.    Πάλλης Γεώργιος (γραμματέας)
4.    Ακριώτης Δημήτριος                                                              
5.    Αλβανόπουλος Παναγιώτης
6.    Αλεξίου Δημήτριος
7.    Αμπουλός Ιωάννης
8.    Αντωνέλλη Αναστασία
9.    Αρμενάκας Εμμανουήλ
10. Αστυρακάκης Κωνσταντίνος
11. Βέρρος Ταξιάρχης
12. Γεωργούλας Ευστράτιος
13. Γυμνάγος Προκόπιος
14. Δαγκλής Ευστράτιος
15. Ζωγράφου-Στεργιανού Χρυσούλα
16. Θεοδώρου Φωκίων-Γεώργιος
17. Ιωσηφέλλη Αθηνά
18. Καραγεωργίου Ευστράτιος
19. Καραγιάννης Δημήτριος
20. Καραγιάννης Θεόδωρος
21. Καρπέλης Νικόλαος
22. Καρασάββας Νικόλαος
23. Κατζανός Γεώργιος
24. Κατσαβέλλης Παναγιώτης
25. Κατσαρός  Κωνσταντίνος
26. Κουνιαρέλλης Ηλίας
27. Κοτζαδημητρίου Κωνσταντίνα
28. Κουμαράς Αντώνιος
29. Κουρτζής Νικόλαος
30. Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστράτιος
31. Μόλβαλη Ελένη
32. Ξανθούλης Ιωάννης*
33. Πέτρου Δαμιανός
34. Πνακά Ταξιαρχούλα*
35. Στεργίου Θεόδωρος
36. Ταμβακέλλης Μιχαήλ
37. Τζιμής Ευστράτιος
38. Τσαμπλάκος Προκόπιος
39. Τσιριγώτη Νίκη
40. Τσουπής Παναγιώτης
41. Ρούσσης Μιχαήλ
42. Χαραλάμπους Συμεών
43. Χατζηχρήστου Ιγνάτιος
44. Ψωμάς Νικόλαος

Ο Δήμαρχος κ. Γαληνός Σπυρίδων προσκλήθηκε νόμιμα και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Επίσης προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων  όλου του Δήμου.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Χωριατέλλη Νίκη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
*Κατά τη συζήτηση  του 1ου προ-ημερήσιας διάταξης θέματος  αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ξανθούλης Ιωάννης και Πνακά Ταξιαρχούλα.
**Κατά τη συζήτηση  του 21ου  θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αποστόλου Στέφανος.

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το 4ο θέμα εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζητήθηκε μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων της Ημερήσια Διάταξης και το 21ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης συζητήθηκε πρώτο στη σειρά των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος εισηγούμενος το  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Γαληνό ο οποίος τόνισε ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων στα Συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων αποτελεί υλοποίηση της προεκλογικής δέσμευσης προς τους πολίτες της Λεσβιακής υπαίθρου και έρχεται σε συνέχεια των αρμοδιοτήτων που με απόφαση Δημάρχου ήδη παραχωρήθηκαν στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων . Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια  κορυφαία διαδικασία ως προς την πολιτική επιλογή της αποκέντρωσης από την  παρούσα δημοτική αρχή. Διαβεβαίωσε δε το Σώμα ότι η αποκέντρωση θα είναι μια συνεχή διαδικασία, μια συνεχή προσπάθεια και δεν θα σταματήσει  η ενίσχυση, με κάθε τρόπο, των χωριών και ιδιαίτερα των πιο απομακρυσμένων  .Τέλος, αναφέρθηκε στην μείωση δασκάλων και καθηγητών στα σχολεία των χωριών και την υποβάθμιση των σχολείων, δηλώνοντας ότι και αυτό το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί αλληλέγγυα.
Στη συνέχεια κάλεσε τον Αντιδήμαρχο κ Κατσαρό να παρουσιάσει τις ακριβείς αρμοδιότητες που προτείνονται για μεταβίβαση, συμπληρώνοντας ότι οι Πρόεδροι Δημοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων μπορούν συμπληρωματικά να προτείνουν κι άλλες αρμοδιότητες που θα κρίνουν απαραίτητες να μεταβιβαστούν στα Συμβούλια των Δημοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων..
Ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσαρός λαμβάνοντας το λόγο παρουσίασε τις αρμοδιότητες που περιλαμβάνονται στην αριθ. πρωτ. 69635/12-9-2014 εισήγησή του που είχε διανεμηθεί στο Σώμα, τις οποίες και ανέγνωσε:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφαση, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του,  μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του στα συμβούλια των Δημοτικών κοινοτήτων (παρ 9 του άρθ. 83 του Ν. 3852/2010) και στα συμβούλια των Τoπικών κοινοτήτων (παρ 6 του άρθρ. 84 του Ν

Οι αρμοδιότητες που προτείνονται να μεταβιβαστούν στα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων είναι οι ακόλουθες στους εξής  τομείς :

Ανάπτυξης:
·  Ανάληψη πρωτοβουλιών, εισήγηση στα αρμόδια όργανα και συμμετοχή σε θέματα σχετικά με προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και η δημιουργία θερέτρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών.
· Την εισήγηση για την διαχείριση των δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, καθώς και αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων που τους παραχωρούνται από το Δημόσιο.

 Περιβάλλοντος:
· Την παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.
·  Τον καθορισμό των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και την παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.
 Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών:
·  Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
·  Τον καθορισμό χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, καθώς και τον προσδιορισμό ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.
· Τη μέριμνα και τη λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς του δημοτικού ή κοινοτικού δικτύου, τη λήψη μέτρων και τον έλεγχο για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων.
· Τη μέριμνα και τη λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.
· Τη μέριμνα και τη λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους.
·  Την ονομασία των οδών, πλατειών, την τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και την αρίθμηση κτισμάτων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.
· Τον καθορισμό των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.
·  Την απαγόρευση ή δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.
 Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού:
·  Τη συμμετοχή σε διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε συνεργασία με το σχετικό ΝΠΔΔ του Δήμου και τους αρμοδίους αντιδημάρχους.
·    Τη διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης, εκτός αυτών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του σχετικού ΝΠΔΔ του Δήμου.
·  Την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
 Πολιτικής Προστασίας:
· Τη διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.»

Επακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία έθεσαν ερωτήσεις, ζήτησαν διευκρινίσεις, έκαναν παρατηρήσεις, τοποθετήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ: Κουμαράς,Καραγεωργίου,Κοτζαδημητρίου,Ζωγράφου-Στεργιανού, Κουρτζής, Αρμενάκας,Γεωργούλας,Τσιριγώτη,Αντωνέλλη,Καραγιάννης Θ,Γυμνάγος, και οι Πρόεδροι Δημ./Τοπικών Κοινοτήτων: Πίτσιος Παναγιώτης,Μαμώλης Βασίλειος,Βάμβουρα Γαρυφαλιά,
 η οποία περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά μετά την οποία

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη του:
1.    Τις διατάξεις των άρθρων 83,84, 67 του νόμου 3852/2010
2. Την αριθ.πρωτ. 69635/12-9-2014  εισήγηση του Αντιδημάρχου κ.Κατσαρού, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ επί 43 παρόντων [απουσίαζαν κατά τη ψηφοφορία του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Ξανθούλης,Πνακά] με 40 θετικές ψήφους
και 3 αρνητικές ψήφους από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ: Καραγιάννη Δ, Κοτζαδημητρίου,
                                                                                                             Τσιριγώτη
Εγκρίνει  τη μεταβίβαση στα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Λέσβου των παρακάτω αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου:
Στον τομέα Ανάπτυξης:
·         Ανάληψη πρωτοβουλιών, εισήγηση στα αρμόδια όργανα και συμμετοχή σε θέματα σχετικά με προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και η δημιουργία θερέτρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών.
·         Την εισήγηση για την διαχείριση των δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, καθώς και αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων που τους παραχωρούνται από το Δημόσιο.
Στον τομέα Περιβάλλοντος:
·         Την παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.
·         Τον καθορισμό των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και την παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.
 Στον τομέα Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών:
·  Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
·         Τον καθορισμό χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, καθώς και τον προσδιορισμό ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.
·         Τη μέριμνα και τη λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς του δημοτικού ή κοινοτικού δικτύου, τη λήψη μέτρων και τον έλεγχο για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων.
·         Τη μέριμνα και τη λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.
·         Τη μέριμνα και τη λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους.
·         Την ονομασία των οδών, πλατειών, την τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και την αρίθμηση κτισμάτων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.
·         Τον καθορισμό των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.
·         Την απαγόρευση ή δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.
Στον τομέα Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού:
·         Τη συμμετοχή σε διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε συνεργασία με το σχετικό ΝΠΔΔ του Δήμου και τους αρμοδίους αντιδημάρχους.
·         Τη διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης, εκτός αυτών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του σχετικού ΝΠΔΔ του Δήμου.
·         Την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
Στον τομέα Πολιτικής Προστασίας:
·         Τη διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.

Αναθέτει στον Δήμαρχο κ. Γαληνό την εκτέλεση του παρόντος και  κάθε άλλη περαιτέρω ενέργεια.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 474
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού                  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου
                   Συμβουλίου Λέσβου

                                              ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ»

-       Ακολουθεί η 82397/31-10-2014 απόφαση της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, έτσι όπως παρέλαβα ως συνημμένο έγγραφο για ενημέρωση στον προσωπικό μου λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:


«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Μυτιλήνη       31-10-14 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ                                    Αριθμ. πρωτ. 82397 ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                  ΑΔΑ: 6Φ1ΠΟΡ1Ι-ΖΥΙ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.           
Ταχ. Δ/νση:  Κουντουριώτου 77
Ταχ. Κώδικας: Τ.Κ. 81100
Πληροφορίες: Γεωργία Δεσποτέλλη
Τηλέφωνο: 22513-50842
FAX: 22510-44986

ΘΕΜΑ: «Ακύρωση της αριθμ. 474/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου».

ΑΠΟΦΑΣΗ

O  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των άρθρων 225 και 238 του ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) όπως ισχύουν.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 143/2010 (Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου-ΦΕΚ 236Α/27-12-2010).
3.Την Πράξη αριθμ.22 της 3-7-2014 της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης με θέμα «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Κρήτης και Αιγαίου και διορισμός νέων Γενικών Γραμματέων» (ΦΕΚ375/τ.ΥΟΔΔ/3-7-2014).
4.Την αριθμ. 474/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου, η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας στις 13-10-2014 με το αριθμ. πρωτ. 77753/10-10-2014 έγγραφο του Δήμου Λέσβου.

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 225παρ3 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6παρ.12 του Ν. 4071/12, ο Ελεγκτής Νομιμότητας ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή της στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η απόφαση είναι παράνομη, τότε αυτή ακυρώνεται.
Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 83παρ.9 του Ν. 3852/2010 το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του στα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται μέσα στα όρια της δημοτικής κοινότητας.
Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 84παρ.6 του Ν. 3852/2010 το δημοτικό συμβούλιο στην αρχή κάθε δημοτικής περιόδου, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να αναθέτει στα συμβούλια τοπικών κοινοτήτων την άσκηση και άλλων αρμοδιοτήτων, εκτός από: i. την έκδοση κανονιστικών πράξεων, ii. την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων, iii. τη σύναψη δανείων, iv. τη σύσταση και λειτουργία δημοτικών ιδρυμάτων και λοιπών δημοτικών νομικών προσώπων, καθώς και για την εκλογή των μελών των συλλογικών οργάνων που τα διοικούν και v. τις αποφάσεις που κατά ειδικές διατάξεις λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον εφημερίδα του νομού.
Επειδή με την αριθμ. 474/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου εγκρίνεται η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου στα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Λέσβου.
Επειδή μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου που μεταβιβάζονται στα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Λέσβου είναι και οι ακόλουθες:
-Καθορισμός των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.
-Ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθορισμός πεζοδρομίων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
-Καθορισμός χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, καθώς και προσδιορισμός ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.
-Ονομασία των οδών, πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και αρίθμηση κτισμάτων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.
-Καθορισμός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.
-Απαγόρευση ή δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.
Επειδή η άσκηση των προαναφερόμενων αρμοδιοτήτων συνίσταται στην έκδοση συναφών κανονιστικών πράξεων.
Επειδή με την αριθμ. 474/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου εγκρίνεται η μεταβίβαση στα Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Λέσβου, άσκησης αρμοδιοτήτων σχετικών με την έκδοση κανονιστικών πράξεων.
Επειδή από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αριθμ. 474/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκδόθηκε κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 84παρ.6 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ακυρώνουμε την αριθμ. 474/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου, για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.
Κατά της εν λόγω απόφασης υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006  εντός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής ο ενδιαφερόμενος, η οποία κατατίθεται στη γραμματεία της ανωτέρω Ειδικής Επιτροπής η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Κουντουριώτου 77, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81100.
                                                                                                                                                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. κ.Δήμαρχο Λέσβου
2. κ.Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου»

Κατόπιν τούτων ερωτάσθε κ. κ . Υπουργοί:

     1)    Αντιλαμβάνεσθε, ότι με την ακύρωση της αριθμ. 474/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Λέσβου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου «σαμποτάρει» την εκχώρηση αρμοδιοτήτων, η οποία «εκχώρηση» στοχεύει στο αυτονόητο, δηλαδή να μπορούν να απολαμβάνουν οι πολίτες όλης της Λέσβου,  αυτά που απολαμβάνουν και οι Μυτιληνιοί;

     2)   Αντιλαμβάνεσθε κ. κ. Υπουργοί, ότι πρέπει να παρέμβετε αποφασιστικά στην επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας των δημοτών της Λέσβου, χωρίς να γυρνάμε πίσω σε απίστευτα καθεστώτα «συγκεντρωτισμού», ειδικά όταν αυτός έχει δώσει κατά καιρούς ΜΟΝΟ αρνητικά αποτελέσματα;

     3)   Προτίθεστε να προβείτε σε νομοθετική ρύθμιση εν τέλει, που θα επιτρέπει την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετιζόμενες με την καθημερινότητα των Τοπικών Κοινοτήτων;


Ο ερωτών Βουλευτής

Τέρενς – Νικόλαος Κουίκ

Related Posts